SELECT `id`,`subject`,`text`,`date` FROM `subproduct` WHERE `active` = '1' AND `language` = '0' AND `productid` = '3' ORDER BY `sortid` DESC LIMIT 0,10 گروه مهندسی تیوان http://TivanSakht.com از گروه مهندسی تیوان XML نسخه fa Fri, 08 Dec 2023 19:35:39 GMT طراحی مهندسی http://www.TivanSakht.com/product.html?subproductid=4

یکی از مشکلات اساسی در صنعت ساختمان ایران فعالیت های جزیره ای در بخش های مختلف طراحی و اجرا است. به این معنی که اغلب طراحی معماری، سازه و تأسیسات با هماهنگی بسیار اندکی نسبت به یکدیگر انجام می شوند و پس از تکمیل فاز مهندسی، اجرای هر یک از بخش های فنداسیون، سازه، دیوارچینی، تأسیسات و .... نیز توسط پیمانکار فعال در همان بخش انجام می پذیرد. به این ترتیب کارفرما از یک طرف باید در هر مرحله هزینه های اجرایی و سود پیمانکار را پرداخت نماید و در نهایت نیز در صورت بروز خطا یا اشتباه مسئولیت های ناشی از آن به درستی قابل پیگیری نخواهد بود و ممکن است هر یک از عوامل مهندسی یا اجرایی مسئولیت را متوجه دیگری بداند؛ در این شرایط پیمانکاران جزء معمولاً وضعیت شغلی باثباتی ندارند و امکان رشد، آموزش، استفاده از تجهیزات نوین و نیروی متخصص نیز به سادگی برایشان میسر نخواهد بود؛ بهره بردار نهایی نیز باید هزینه های بسیار زیاد ناشی از فقدان مدیریت واحد را هم در بعد افزایش هزینه ها و هم به لحاظ کاهش کیفیت و عمر مفید بنا پرداخت نماید.

بر این اساس و به منظور افزایش بهره وری در صنعت ساختمان صنایع ساختمانی تیوان تلاش نموده است بسترهای قانونی و امکانات اجرایی به منظور فعالیت در هر سه زمینه طراحی مهندسی، ساخت سازه و اجرای کلی پروژه ها را فراهم نماید.

]]>
Wed, 13 Jul 2016 07:10:28 GMT http://www.TivanSakht.com/product.html?subproductid=4